• Upload File
  • Upload Từ Url

Nhập tối đa 5 url tập tin. Tách từng url trên dòng riêng của nó.

Tải tập tin trực tiếp từ các trang web khác vào tài khoản của bạn. Lưu ý: Nếu các tệp nằm trên một trang tải xuống tệp khác hoặc mật khẩu được bảo vệ, điều này có thể không hoạt động.

Tùy chọn nâng cao